Locuri de munca

Publicarea unui anunț în această secțiune costă 30 lei/2 săptămâni. Plata se poate face la magazinul Bijou Mania (langă Profi). Pentru plată prin OP ne puteți scrie la adresa office @ tirnaveni.ro

 • Societate comercială, angajează

  Societate comercială, angajează doamne sau domnişoare pentru promoţii publicitare. Informaţii la telefon: 0745 622 699.

 • Se angajeaza secretara

  Se angajeaza secretara. Detinerea unui permis de conducere categoria B, constituie un avantaj. Telefon: 0753676334.

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA

  UNUI POST VACANT REFERENT I A LA SECTOR INTRETINERE REPARATII STRAZI

  Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum si pe cele ale Dispoziţiei Primarului municipiului Târnăveni nr. 2389/2011,

  CONDITII GENERALE:

  Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  CONDITII SPECIFICE:

  – Studii superioare de scurta durata (SSD), absolvite cu diploma

  – Vechime in specialitatea studiilor – minim 6 ani

  ACTE NECESARE :

  – cerere;

  – copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

  – copie act identitate sau orice alt document ce atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;

  – cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

  – curriculum vitae;

  – copie de pe carnetul de munca ( dupa caz);

  – recomandare de la ultimul loc de munca ( dupa caz);

  – adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni inainte, de catre medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate.

  (Actele prevazute vor fi prezentate si in original,in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.)

  CONDITIILE DE DESFASURARE :

  Concursul consta din proba scrisa si interviu .

  – proba scrisa in data de 04. 03. 2015, orele 10,00

  – interviul in data de 06. 03. 2015, orele 12,00

  LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI : la sediul institutiei, camera 6

  TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PANA LA DATA DE 05. 02. 2015 orele 14,00.

  RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26- SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL. 443400 int. 35

  Organizarea concursului/examenului se face cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr.103/2013 .

  P R I M A R,

  Jrs. Meghesan Nicolae-Sorin

  BIBLIOGRAFIE CONCURS

  PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT

  REFERENT I A LA SECTORUL DEZVOLTARE PUBLICA CLADIRI

  DIN 04.03.2015 –PROBA SCRISA

  – Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala actualizata;

  – Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice- Capitolul II – Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual;

  – Legea nr. 10/1995-privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

  PRIMAR,

  Jrs. Meghesan Nicolae-Sorin

 • Se angajeaza şofer

  Pizzeria Morandi angajeaza şofer – 0744745515

 • ANGAJĂRI ÎN SPANIA

  Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează selecţie pentru domeniul agricol, în Spania, în perioada 26-30 ianuarie. Angajatorul spaniol oferă un număr de 800 de locuri de muncă pentru recoltarea de căpşuni, durata contractelor de muncă este de aproximativ trei luni, iar data estimată de angajare este 15 februarie 2015. „Persoanele cu domiciliul în judeţul Mureş, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş, strada Iuliu Maniu nr. 2, telefon 0265-266.553, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie”, a precizat Gheorghe Ştef, directorul executiv al AJOFM Mureş.

  Sursa: Zi de zi

 • Angajam bucatari si ospatari

  Angajam personal pentru restaurant. Relatii la 0745.071.791 sau la ovimarina@gmail.com.

 • S.C. GECSATHERM S.A. angajeaza,

  S.C. GECSATHERM S.A. angajeaza, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, operatori la instalatia de vata de sticla. Informatii la sediul societatii din Tarnaveni, strada Armatei, nr. 82 sau la telefon 0265.44.11.50, interior 140, intre orele 7-15.

 • S.C. GECSAT S.A. angajeaza,

  S.C. GECSAT S.A. angajeaza, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, conducator auto profesionist, cu permis de conducere categoriile B, C si E, cu atestat profesional valabil pentru transport marfa si card tahograf. Informatii la sediul societatii din Tarnaveni, strada Armatei, nr. 82 sau la telefon 0265.44.11.50, interior 140, intre orele 7-15.

 • Angajam personal

  Angajam personal pentru spalatorie auto. Informatii la telefon 0744816582 sau la sediul firmei pe strada CFR nr.27.