Locuri de munca

Publicarea unui anunț în această secțiune costă 30 lei/2 săptămâni. Plata se poate face la magazinul Bijou Mania (langă Profi). Pentru plată prin OP ne puteți scrie la adresa office @ tirnaveni.ro

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ

  Referent specialitate gradul profesional superior la Direcţia Tehnică Urbanism Amenajarea Teritoriului

  Ø Condiţii de participare la concurs :
  Condiţii generale:
  – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

  Condiţii specifice:
  – studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în specializările: constructii civile, cartografie sau cadastru ;
  – cunoştinţe operare pe calculator: Windows, Microsoft Office şi Internet
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;

  Ø ACTE NECESARE:
  -COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
  -FORMULAR DE ÎNSCRIERE;
  -COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ŞI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;
  -COPIA CARNETULUI DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;
  -ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;
  -COPIA FIŞEI DE EVALUARE A PERFOMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ;
  -CAZIERUL JUDICIAR;
  -DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE CĂ NU A DESFASURAT ACTIVITĂŢI DE POLIŢIE POLITICĂ.
  (Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)

  Ø Condiţiile de desfăşurare a concursului:

  Data de desfăşurare a concursului : – proba scrisă 14.01.2015, orele 10,00;
  – interviu 16.01.2015, orele 14,00;
  Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  Locul de desfaşurare a concursului : Sediul Instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada P-ţa Primăriei, nr. 7 – camera 6.

  DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE
  – TELEFON 0265/443400.

 • CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE- DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

  ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE-
  DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

  Ø Condiţii de participare la concurs :
  Condiţii generale:
  – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

  Condiţii specifice:
  a) consilier juridic gradul profesional principal din cadrul Compartimentului de Specialitate pentru Proiecte cu Finanțare Internațională
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice ;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
  – cunoştinţe operare pe calculator: Windows, Microsoft Office şi Internet.

  b) inspector gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Control Administrativ
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
  – cunoştinţe operare pe calculator: Windows, Microsoft Office şi Internet.

  Ø ACTE NECESARE:
  – COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
  – FORMULAR DE ÎNSCRIERE;
  – COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ŞI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;
  – COPIA CARNETULUI DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;
  – ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;
  – COPIA FIŞEI DE EVALUARE A PERFOMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ;
  – CAZIERUL JUDICIAR;
  – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE CĂ NU A DESFASURAT ACTIVITĂŢI DE POLIŢIE POLITICĂ.
  (Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)

  Ø Condiţiile de desfăşurare a concursului:

  Data de desfăşurare a concursului : – proba scrisă 06.01.2015, orele 10,00;
  – interviu 08.01.2015, orele 14,00;
  Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  Locul de desfaşurare a concursului : Sediul Instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada P-ţa Primăriei, nr. 7 – camera 6.

  DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE
  – TELEFON 0265/443400.

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI ORGANIZEAZĂ CONCURS

  pentru ocuparea unui post contractual vacant

  din cadrul Sectorului Intretinere Reparatii Strazi

  – un post – muncitor calificat treapta IV

  CONDITII SPECIFICE
  – studii medii/generale, cu calificare in meseria de zidar,

  Concursul constă din:

  – proba scrisă si proba practica în data de 8 ianuarie 2015 ora 10,00
  – interviul în data de 13 ianuarie 2015 ora 10,00

  CONDITII GENERALE:

  Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  ACTE NECESARE :

  – cerere;
  – copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
  – copie act identitate sau orice alt document ce atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;
  – cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
  – curriculum vitae;
  – copie de pe carnetul de munca sau adeverinta ( dupa caz);
  – recomandare de la ultimul loc de munca ( dupa caz);
  – adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni inainte, de catre medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate.
  (Actele prevazute vor fi prezentate si in original,in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.)

  LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI : LA SEDIUL INSTITUTIEI, CAMERA 6

  TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR : 05. 12. 2014, orele 15,00.
  RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26-
  SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL. 443400 int. 35

  Organizarea concursului/examenului se face cu respectarea prevederilor art.19 alin.(1) din O.U.G. nr. 103/2013

  P R I M A R
  Jrs. Meghesan Nicolae Sorin