Locuri de munca

Publicarea unui anunț în această secțiune costă 30 lei/2 săptămâni. Plata se poate face la magazinul Bijou Mania (langă Profi). Pentru plată prin OP ne puteți scrie la adresa office @ tirnaveni.ro

 • Restaurant Stejaru

  Angajeaza ospatari permanent si pt nunti. Telefon: 0756103930

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuţie din cadrul Sectorului Intretinere Reparatii Strazi

  – un post -referent grad IA
  – un post – muncitor calificat-asfaltator treapta II

  CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE:
  CONDITII GENERALE:
  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  CONDITII SPECIFICE:
  · referent grad IA
  – studii superioare de scurtă durată (SSD), absolvite cu diploma
  – vechime in specialitatea studiilor 6 ani

  · muncitor calificat-asfaltator treapta II

  – studii medii/generale, cu calificare in meseria de asfaltator
  – vechime în muncă 6 ani

  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conf art. 6 din HGR nr. 286/2011
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

  Concursul constă din 2 probe şi se va desfăşura conform următorului calendarului:
  – Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului, respectiv 13 martie 2015, orele 15,00, la sediul instituției
  – proba scrisă: în data de 23 martie 2015 ora 10,00 la sediul instituţiei, P-ţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni
  – interviul: în data de 25 martie 2015 ora 10,00 la sediul instituţiei, P-ţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni

  DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE LA SEDIUL INSTITUŢIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ŢA PRIMĂRIEI, NR. 7, CAMERĂ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE .
  PERSOANA DE CONTACT : D-NA SALAHUB CRISTINA-ECATERINA , CONSILIER – telefon 0265/443400- int. 35.

  P R I M A R
  Jrs. Meghesan Nicolae Sorin

  Anexa la anuntul Nr. 4656 / 25.02.2015

  BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

  PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT
  REFERENT I A LA SECTORUL INTREŢINERE REPARAŢII STRĂZI

  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  Legea nr. 10/1995-privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Hotararea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

  PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT
  ASFALTATOR TR II LA SECTOR INTRETINERE REPARATII STRAZI

  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  Intretinerea si exploatarea drumurilor de L. Nicoara, V. Munteanu, N. Ionescu –Editura tehnica 1979 – capitolele V si VI.

  P R I M A R
  Jrs. Meghesan Nicolae Sorin

 • Societate comerciala angajeaza mecanic auto

  Societate comerciala angajeaza mecanic auto,c.v se trimit pe adresa de mail office@wolfautogrup.ro
  Pt mai multe detalii nr .tel 0755652598.

 • S.C. EURO MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. TARNAVENI Angajeaza ASISTENT MANAGER

  Cerinte:
  – cunostinte avansate de limba germana (scris, citit, vorbit) – conditie obligatorie
  – studii superioare finalizate
  – cunostinte operare PC
  – abilitati de comunicare si relationare foarte bune;
  – permis de conducere categoria B.

  Persoanele interesate pot trimite CV, la adresa de e-mail: ildiko@interdis.ro.
  Pentru detalii sunati la numarul de telefon 0745/501407.

 • S.C. EURO MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. TARNAVENI Angajeaza MANAGER IN ACTIVITATE DE TURISM

  pentru punctul de lucru din localitatea Ganesti,
  jud. Mures.

  Asteptam CV- urile celor interesati, la adresa de
  e-mail: ildiko@interdis.ro.

  Informatii se pot obtine la numarul de telefon 0745/501407.

 • S.C. EURO MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. TARNAVENI Angajeaza BUCATARI SI OSPATARI

  la Restaurantul Butoiul Sasului din Ganesti

  Cei interesati sunt rugati sa depuna CV, la adresa de e-mail: ildiko@interdis.ro.

  Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate si in deplina confidentialitate.

 • SC INTERNATIONAL GECSAT SA angajeaza

  SC INTERNATIONAL GECSAT SA angajeaza asamblator montator tamplarie AL si PVC. Experienta in domeniu constituie avantaj. Informatii la sediul societatii din Tarnaveni, strada Armatei, nr.82 sau la telefon 0265441150, interior 140, intre orele 7-15.