ADMITERE LA ŞCOLILE DE POLIŢIE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş recrutează candidaţi pentru admiterea în anul 2013 în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, şcolile de agenţi de poliţie, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii, pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor. La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în cadrul Facultăţii de Poliţie există două specializări:specializarea „Drept” unde sunt 48 locuri, din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi/etnii şi specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică” unde vor fi vacante 165 locuri, din care 4 locuri pentru romi, 4 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi/etnii.La Şcoala de agenţi de poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina vor fi 313 locuri, din care 6 locuri pentru romi şi 9 locuri alte minorităţi/etnii. Şcoala de agenţi de poliţie ,,Septimiu Mureşan” Cluj Napoca va avea disponibile 160 de locuri, din care 6 pentru romi şi 9 locuri alte minorităţi/etnii. Locurile pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor în instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii sunt următoarele: Academia Forţelor Tereste „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 25 locuri, Academia Forţelor Aeriene „Henry Coandă” Braşov – 10 locuri, Academia Tehnică Militară – 70 locuri, Institutul Medico – Militar – 25 locuri, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” – 140 locuri, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Tereste „Basarab I” Piteşti – 62 locuri, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc – 27 locuri, Şcoala Militară de Maiştri Militari ai Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 97 locuri. Activităţile de recrutare a candidaţilor se vor desfăşura începând cu data publicării anunţului şi se va încheia la data de 14 iunie 2013 pentru instituţiile de învăţământ superior , precum şi pentru toate instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N şi S.R.I., respectiv la data de 02 august 2013 pentru şcolile postliceale din cadrul M.A.I.. Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul universitar, precum şi pentru toate instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N şi S.R.I, pot fi primite de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş până la data de 14.06.2013, iar pentru şcolile postliceale ale M.A.I până la data de 02.08.2013.
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2013 în facultăţile Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti, poate fi obţinut de pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/. Pentru înscriere candidaţii se vor prezenta personal la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, din municipiul Târgu Mureş, strada Borsos Tamas, nr. 16, la Serviciul Resurse Umane, în zilele de luni – vineri între orele 08.30 – 15.30, până la data de:
– 14.06.2013 pentru instituţiile de învăţământ universitar (precum şi pentru toate instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N şi S.R.I);
– 02.08.2013 pentru şcolile de agenţi de poliţie din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi vor avea asupra lor următoarele documente:
1. Diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2013 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţă eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
2. Adeverinţă care atestă calitatea de elev (numai pentru tinerii aflaţi în ultimul an de liceu) ;
3. Documente de stare civilă (în copie legalizată): certificatul de căsătorie, certificate de naştere pentru candidat, soţie şi fiecare copil, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă;
4. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului (conform modelului ce va fi postat pe pagina de internet a instituţiei ori va fi pus la dispoziţie de Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Mureş);
5. Cazierul judiciar al candidatului;
6. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire);
7. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului ce va fi pus la dispoziţie de Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Mureş cu ocazia înscrierii);
8. Originalul şi copii ale actului de identitate şi, dacă este cazul, carnetului de muncă şi livretului militar;
9. Trei fotografii color, dimensiuni 3×4 cm;
10. Două dosare plic;
11. Douăzeci de coli A4 (xerox).
Suplimentar documentelor de mai sus, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic. Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară. După înscriere candidaţii vor fi trimişi la Centrul Medical Judeţean Mureş al M.A.I. (cu sediul în incinta I.P.J. Mureş), pentru efectuarea unei vizite medicale şi eliberarea în vederea completării fişei medicale – tip încadrare în M.A.I. , unde candidaţii vor trebui să achite suma de 45 lei.Fişa medicală, concluzionată de Centrul Medical Judeţean va fi depusă în termen de 5 zile de la data înscrierii, la dosarul candidatului. Candidaţii înscrişi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ universitar care au optat şi pentru admiterea în şcolile postliceale vor depune la dosarul de înscriere în dublu exemplar documentele prevăzute la punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, după caz. Fişa medicală concluzionată de Centrul Medical Judeţean Mureş al M.A.I. va fi depusă în original şi copie xerox, certificată prin înscrierea menţiunii „Conform cu originalul” în vederea constituirii unui dosar de recrutare separat. Perioada de concurs va fi următoarea:
A. Instituţiile de învăţământ superior
Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada 20.07. – 01.08.2013.
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2012 în facultăţile Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti, poate fi obţinut de pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/
B. Şcolile postliceale
Candidaţii se vor prezenta în perioada 07 – 08.09.2013 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs.
In şcolile de agenţi de poliţie ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:
a) Etapa I – eliminatorie – se desfăşoară la sediul instituţiei de învăţământ, în perioada 09-11.09.2013 şi cuprinde:
1 .examinarea medicală;
2. verificarea aptitudinilor fizice.
b) Etapa a II – a – proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară în data de 12.09.2013 sub formă de test-grilă la:
1. limba română;
2. limba străină (engleză, franceză sau germană, potrivit opţiunii la înscriere). Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se formulează din tematica de concurs care a fost stabilită de Direcţia Management Resurse Umane a I.G.P.R..
La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii vor avea asupra lor :
– cartea de identitate/paşaportul;
– diploma de bacalaureat în copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2013) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele probelor susţinute în cadrul examenului de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu;
– foaia matricolă a studiilor liceale în copie legalizată;
– contravaloarea taxei de înscriere, respectiv documentele doveditoare pentru exceptarea de la plata taxei de înscriere (conform prevederilor metodologiilor de admitere).
Pentru a putea participa la concursul de admitere candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2013;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h)să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:
a)să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Mai multe informaţii se pot obţine la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş – Serviciul Resurse Umane, telefon numărul 0265-202412 şi pe site-ul http://ms.politiaromana.ro.