Ajutor de stat pentru crescătorii de păsări!

Crescătorii de păsări din România beneficiază și anul acesta de un ajutor de stat care să compenseze pierderile cauzate de pandemie, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat în dezbatere pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii.

Potrivit proiectului OUG, ajutorul de stat se acordă în sectorul avicol, crescătorilor de păsări întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de reproducţie şi/sau creştere a păsărilor pentru carne sau ouă în exploatații autorizate sanitar veterinar.

Pentru acordarea ajutorului de stat, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019;
să dețină exploataţie autorizată sanitar veterinar la data depunerii cererii.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor pentru efectivele de păsări, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare aferent anului 2021/efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021 și/sau efectivul de pui de carne cu vârsta peste 35 zile și/sau pui de curcă cu vârsta peste 71 zile, livrați în 2021/efectivul eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021.

Transformarea efectivelor de păsări în UVM se realizează potrivit coeficienților de conversie stabiliți în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011, respectiv: 0,007 UVM pentru pui de carne, 0,03 UVM pentru pui de curcă, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare şi găini rase grele.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat în sectorul avicol este de 116.000.000 lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022. 

Cuantumul pe UVM se calculează prin raportarea plafonului la efectivul total de păsări eligibile, echivalent UVM.

Cererile se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Păsări din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021. 

Pentru cei care au accesat Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020, APIA va prelua datele operate şi verificate din sistemele informatice dezvoltate pentru gestionarea măsurilor
menționate anterior, referitoare la beneficiarii acestora din anul 2021. Documentele depuse de beneficiari în cadrul măsurilor menționate anterior sunt valabile și pentru acordarea prezentei scheme de ajutor de stat. Beneficiarii vor depune odată cu cererea si copii ale documentelor care au suferit
modificări.

Cererile pentru cei care nu au accesat Măsura 14 Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020, se depun la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social, însoțite de:
fişa urmăririi activităţii la păsări pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de păsări, echivalent UVM, pentru care se solicită ajutor de stat;
documente de transfer către abatorul propriu sau facturi și/sau avize de însoțire către terți, după caz.

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat este de 20 de zile, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

MADR justifică astfel acordarea ajutorului de stat pentru crescătorii de păsări: „În sectorul avicol, costurile de producție au crescut în perioada 2020 – 2021 după cum urmează: la carnea de pasăre cu cca 9,71 %, la carnea de curcă cu cca 7,41% și la ouă de consum cu cca 14,73%. În anul 2021, în sectorul avicol s-au înregistrat scăderi față de anul 2020 ale producțiilor de carne cu cca. 10,68 %. Conform datelor transmise de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR), pierderile înregistrate în anul 2021 au fost de aproximativ de 0,076 lei/cap pui carne.”

agroinfo.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.