Ajutor fermieri pentru acest an! Termen 1 aprilie 2022!

Termenul de depunere a cererilor pentru obținerea ajutorului de minimis pentru legumele în spații protejate (programul Tomata și alte legume în spații protejate) este data de 1 aprilie 2022. Ce condiții trebuie îndeplinite și care sunt actele de care au nevoie fermierii?

Programul de susținere a producției de legume în spații protejate, pentru anul 2022, se adresează producătorilor agricoli, persoane fizice care deţin atestat de producător – valabil până la data de 31 decembrie 2022, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale şi familiale cat şi persoanelor juridice, care vor reuși să obţină cantităţile minime de legume în perioadele de timp menţionate, astfel:

tomate – cultivate în ciclul I sau ciclul II de producție;
ardei gras și/sau lung – capia – cultivați în ciclul II de producție;
castraveți – cultivați în ciclul II de producție;
fasole păstăi – cultivată în ciclul II de producție;
salată – cultivată în ciclul II de producție;
spanac – cultivat în ciclul II de producție;
ceapă verde – cultivată în ciclul II de producție.

Referitor la producțiile minime de legume necesar a fi obţinute:

3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;
2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung – capia;
4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveți;
1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;
1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;
100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

Ȋn ceea ce privește încasarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, producătorii agricoli interesaţi trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

să solicite ajutorul de minimis prevăzut;
să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate în ciclul I, iar în ciclul II cu una dintre culturile de tomate, ardei gras și/sau lung – capia, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;
să marcheze suprafața la loc vizibil, cu o placă-indicator, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate în anul 2022;
să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor;
să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;
să obțină legume care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

Conform Hotărârii de Guvern 148/2022, valorificarea producțiilor de legume este cuprinsă între 1 martie – 10 iunie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producție, și 15 octombrie – 9 decembrie 2022 inclusiv, pentru ciclul II de producție, iar documentele justificative eligibile sunt bonul fiscal, factura și/sau fila/filele din carnetul de comercializare.

Acest sprijin financiar se acordă solicitanţilor eligibili, pentru maximum două culturi, respectiv o singură cultură în ciclul I de producție/1.000 mp și/sau o singură cultură în ciclul II de producție/1.000 mp, în anul 2022. Valoarea maximă (exprimată în euro) acordată pentru un beneficiar eligibil poate fi de 4.000 euro, respectiv 3.000 euro/cultură în ciclul I (1.000 mp/beneficiar) și 1.000 euro/cultură în ciclul II (1.000 mp/beneficiar).

ACTE ATAȘATE CERERII

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

Cererile și documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar pot fi depuse la sediul direcțiilor județene pentru agricultură sau transmise prin e-mail.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.

agroinfo.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.