ATENŢIE LA INCENDIILE DE VEGETAŢIE

In scopul cunoşterii şi respectării de către cetăţeni, a regulilor cu privire la arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale existente pe terenurile extravilane proprietatea acestora, precum şi în curţile şi grădinile din gospodăriile populaţiei, reglementări prevăzute în Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 605/579 din 15.09.2008 privind dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale şi Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendilor, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale se poate face cu respectarea următoarelor reguli :

1. În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor, vegetaţiei uscate
şi a resturilor vegetale este interzisă.
2. Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioadă de timp sau între
anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului, care va fi adus la cunoştinţa populaţiei
de către autoritatea locală.
3. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vînt este interzisă ; locurile cu
pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele
în drept.
4. Parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 hectare, prin fîşii arate.
5. Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier prin
executarea de fîşii arate.
6. Arderea se execută numai pe timp de zi.
7. Asigurarea personalului de suprveghere şi stingere a eventualelor incendii pînă la finalizarea arderii.
8. La arderea miriştilor, pentru suprafeţe mai mici de 5 hectare, trebuie asigurate substanţele şi mijloacele
de stingere necesare.
9. Pentru suprafeţe de ardere mai mari de 5 hectare, trebuie asigurat un plug, cisternă cu apă, mijloace
de tractare şi personal de deservire.
10.Pe terenurile în pantă arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
11 Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, în cantităţi astfel încît arderea să poată
fi controlată.
12. În jurul fiecărei grămezi se curăţă terenul de vegetaţie pe o distanţă de 5 metri. La arderea vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti această condiţie nu este obligatorie.
13. Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi care
să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport a gazelor naturale, produsele
petroliere ori alte bunuri materiale combustibile.
14. Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de locuinţe şi anexele acestora,
100 de metri faţă de depozitele de furaje,200 de metri faţă de liziera pădurii.
15. Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii este obligatorie.
16. Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea”
Permisului de lucru cu focul”.
17. Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.
18. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
19. Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, primarul transmite un exemplar celui care
solicită permiterea executării arderii, iar pe cel de–al doilea serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă.
20. La terminarea arderii permisul de lucru cu foc, se predă de către executant emitentului.
21. Permisul de lucru cu foc, se înregistrează în evidenţa permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru
arderea miriştilor.
22. Este oblgatorie instruirea personalului care execută, controlează şi suprveghează, arderea miriştilor
, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi
informarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

23. Conform articolului 96 alin. l, pct. 9, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 modificată cu Legea nr. 265/2006 privind obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde miriştile, stuful
tufişurile sau vegetaţia ierboasă uscată fără acceptul Autorităţii pentru Protecţia Mediului şi fără informarea în prealabil a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se sancţionează cu amendă cuprinsă înter 3.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice şi amnedă cuprinsă între 25.000 – 50.000 lei pentru persoane juridice.

24 In zona de siguranţă a căii ferate,vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curaţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai trenurilor.

25. Zona de siguranţă a Drumurilor Naţionale şi Judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor

26. Apelăm la conştiinţa tuturor persoanelor fizice şi juridice de a respecta cu stricteţe toate regulile stabilite la arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale pentru prevenirea izbucnirii arderilor necontrolate care pot provoca incendii cu conscinţe deosebit de grave pentru siguranţa şi integritatea proprietăţii cetăţenilor şi al persoanelor juridice.