CE TREBUIE SĂ ŞTII DACĂ VREI SĂ OCUPI FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR IMOBILE LA O ASOCIAŢIE DE PROPRIETARI

Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la asociaţiile de proprietari a fost adoptat joi, 26 martie, de consilierii locali.

Potrivit regulamentului, activitatea de administrare include activităţi de administrare tehnică, contabilitate şi casierie.

Primarul municipiului Târnăveni este împuternicit să elibereze atestatele de administrator de imobile pentru persoanele fizice care întrunesc condiţiile stabilite prin regulament, după promovarea unui examen organizat în acest sens.

Pentru activitatea de administrare, asociaţia poate angaja persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile sau poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate şi autorizate care au ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract.

Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sau care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru obţinerea atestatului de “administrator de imobile”, o persoană trebuie să aibă cetăţenie română, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfăşurării unei astfel de activităţi, confirmată în scris de medicul de familie şi să aibă cel puţin studii medii. De asemenea, să nu fi fost sau sa nu fie în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea vreunei infracţiuni.

Persoanele care doresc atestarea calităţii de administrator de imobile vor depune o cerere tipizată pe care o vor găsi la secretarul comisiei.

Comisia de atestare va fi numită prin dispoziţia primarului.

Examenul se va desfăşura în două etape: verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectarea candidaţilor şi examenul propriu-zis – probă scrisă şi interviu.

Proba scrisă va conţine întrebări din legislaţia specifică domeniului de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, legislaţia muncii, contabilitate, cunoştinţe tehnice de bază, cunoştinţe juridice de bază.

Mai multe informaţii, aici. (pagina 43 din 62)

Sursă foto: decâtorevistă.ro