DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE TÂRNĂVENIULUI PÂNĂ ÎN 2020

În perioada 2014-2020 vor fi stimulate politicile urbane integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbană durabilă în vederea consolidării rolului orașelor în contextul politicii de coeziune.
Municipiul Târnăveni, a cunoscut o urbanizare în perioada dezvoltării unor ramuri industriale, locație care în prezent se află în declin datorită caracterului monoindustrial și a restructurării economice, motiv pentru care nu are o influență corespunzătoare în privința dezvoltării zonelor rurale adiacente. Aceste localități urbane ar trebui să fie noduri de creștere și dezvoltare ale localităților din jurul lor. Pentru ca ele să devină centre urbane în adevăratul sens al cuvântului – localități cu rol polarizator – este necesară susținerea financiară cu precădere a acestor orașe, ca prin dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare, facilitarea ocupării forței de muncă și diversificarea serviciilor, acestea să își amplifice rolul pe care îl dețin în județ.
Dezvoltarea mobilității trebuie încurajată prin întocmirea planurilor de mobilitate, luând în considerare toate problemele legate de infrastructură și de mediul înconjurător, prin care să se asigure condițiile și pentru un transport alternativ: creșterea gradului de utilizare a transportului public, stimularea înnoirii parcului auto și promovarea „autovehiculelor curate”.
Activități importante propuse:
– Promovarea dezvoltării policentrice și echilibrate a municipiului pentru asigurarea competitivității
teritoriale
– Susținerea dezvoltării orașului ca pol de atracție pentru zonele învecinate și motoare ale creșterii economice Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020
– Regenerarea orașului prin soluții de dezvoltare urbană integrată și incluziune socială

Intensificarea traficului în general și cel al transporturilor de mărfuri în special, pe rețeaua rutieră, a condus la o accelerare a procesului de uzură a drumurilor. Starea drumurilor nu se ridică la nivelul standardelor europene. Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul orașului și a satelor aparținătoare este de 67 de km. Orașul este străbătut de drumul național 14 (DN14A) și drumurile județene 142 (DJ142) şi 107 (DJ107H), precum și de drumul comunal DC 83, şi de o linie de cale ferată C.F. Blaj-Praid. Primăria Târnăveni are în proprietate o rețea de 60,64 km de drum, din care 28,45 km reprezintă drum asfaltat şi 32,19 km de drum pietruit. Transportul rutier în localitate va trebui să beneficieze până în anul 2020 de o îmbunătățire a infrastructurii rutiere, capabilă să preia un trafic în creștere rapidă, să asigure premisele pentru dezvoltarea economică și socială a tuturor zonelor și să contribuie la diminuarea efectelor negative ale transportului asupra mediului înconjurător. Atingerea acestor obiective implică realizarea de investiții semnificative în următorul deceniu atât în extinderea rețelei rutiere cât și în reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere actuale.
Activități importante propuse:
– reabilitarea/modernizarea/întreținerea drumurilor care asigură legătura cu localitățile limitrofe
– reabilitarea/modernizarea/întreținerea drumurilor care trec prin mai multe zone intens populate, care au o importantă deosebită în municipiu, permit conectarea la rețelele principale, spre zonele care pot genera creștere economică în zonă (ex: zonele turistice intens frecventate sau spre zonele cu un real potențial turistic, dar insuficient exploatate)
– Construirea centurilor ocolitoare pentru transferul traficului de tranzit și a inelelor interioare de circulație, în vederea eficientizării traseelor în oraș
– Implicarea administrației municipiului în vederea modernizării drumurilor naționale

Potrivit datelor definitive ale Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, din totalul locuințelor convenționale din municipiu 8.521 locuințe au alimentare cu apa în locuințe şi rețea de canalizare. Livrarea apei către consumatori se face prin intermediul unei rețele de distribuție de 75,92 Km, volumul distribuit fiind de 1451,3 mii mc., iar consumul de apa potabilă este de 66,21 l/locuitor/zi, Rețeaua de canalizare având o lungime totala de circa 60 Km. Starea de degradare a rețelei de apa este de 60%. Deși în ultimii ani în majoritatea zonelor au fost realizate investiții în sectorul de apă și canalizare, există încă multe probleme identificate:
– conductele de distribuție sunt vechi (necesită reabilitare) sau zone urbane noi nu au conducte (necesită extinderi, stații de pompare noi, rezervoare noi );
– există probleme cu starea tehnică a conductelor principale (vârstă, fisuri existente, pierderi), necesitând reabilitare totală;
– conducta principală și conductele de distribuție sunt diferite ca: diametre, materiale și ani de operare.
Activități prioritare privind dezvoltarea infrastructurii de apă, canalizare și epurare a apelor uzate:
– realizarea de noi aducțiuni pentru asigurarea sursei de apă locuitorilor, concomitent cu construirea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate rezultate
– investiții în domeniul colectării și epurării apelor uzate, cu respectarea termenelor de conformare asumate în domeniul epurării apelor uzate urbane.

Este necesar să se continue investițiile în dezvoltarea infrastructurii de educație la nivel preșcolar, primar, gimnazial și universitar din localitate. Având în vedere tendințele demografice, aceste investiții trebuie corelate cu prognoza evoluției numărului de copii pre-școlari din localitate. Investițiile în educație trebuie să țină cont și nevoile de pe piața muncii, competențele dezvoltate în cadrul sistemelor de învățământ fiind strâns legate de competitivitate.
Activități prioritare:
– reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii de învățământ din municipiu
– dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru incluziunea principalelor grupuri educaționale vulnerabile: populația de etnie romă, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), copiii din grupuri dezavantajate socio-economic, copiii singuri acasă, persoane în vârsta cuprinsă între 45- 65 de ani și care rămân fără loc de muncă, etc.
– investiții pentru facilitarea accesului copiilor din zone îndepărtate la scoli, prin microbuze școlare; inițierea programelor de tip „after-school”.
– încurajarea dialogului între mediul de afaceri și unitățile de învățământ pentru a identifica competențele care trebuie dezvoltate în cadrul sistemului educațional.

În Târnăveni, măsurile de asistență și protecție socială reprezintă o prioritate, în ultimii ani au fost direcționați bani din bugetul local pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a beneficiarilor, pentru acoperirea investițiilor și cheltuielilor de funcționare. S-au îmbunătățit continuu serviciile oferite copiilor și persoanelor adulte aflate în sistemul public de asistență socială, multe centre fiind restructurate și modernizate conform standardelor europene, urmare accesării și derulării de programe cu finanțare externă. Cu toate acestea, investițiile în infrastructură pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de protecție socială trebuie continuate, pentru a asigura structuri viabile, servicii de calitate și diversificate beneficiarilor.
În localitate s-a dezvoltat un sector non-profit important, organizațiile neguvernamentale constituind un partener solid al sectorului public în crearea de servicii sociale. Serviciile private dezvoltate pentru diferite categorii de beneficiari (copiii aflați în dificultate, persoanele cu dizabilități, vârstnici și alte categorii) au o capacitate mai mare de asistență decât cele publice. Colaborările dintre organizațiile neguvernamentale și sectorul public în furnizarea de servicii sociale sunt necesare, funcționabile și utile din punct de vedere al efectelor.

Strategia de dezvoltare locala a municipiului Tarnaveni, jud. Mures pentru perioada 2014-2020a fost pusă în dezbatere publică și poate fi consultată în întregime aici.