RecentStirea zileiStiri locale

Finanțare nerambursabilă de 95.000 de lei pentru activități nonprofit

Municipiul Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, jud. Mureş, P-ţa Primăriei nr.7, cod fiscal 4323535, tel: 0265-443400, fax: 0265-446312, e-mail: office@primariatarnaveni.ro, Invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Ştiinţă / Sport / Asistenţă socială.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile Cultură, Educație, Ştiinţă / Sport / Asistenţă socială, pe anul 2024, este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului şi valoarea: Bugetul local al municipiului Târnăveni, prin HCL nr.11 din 09.02.2024; Valoare totală: 95.000 lei.

Cultură, Educație, Ştiinţă: 40.000 lei

Sport: 40.000 lei

Asistenţă socială: 15.000 lei

  1. Durata proiectelor: anul 2024.
  2. Data limită pentru depunerea propunerilor de prolect: 07.05 2024, ога 15.
  3. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Târnăvení, P-ţa Primăriei nr.7, Birou Registratură.
  4. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 08.05.2024-24.05.2024.

Documentația specifica se poate descărca de pe site-ul Primăriel Municipiului Tärnävent, www.primariatarnaveni.ro (Secţiunea: Informaţii cetăţeni Legea 350/2005), începând cu data de 02.04.2024.

Prezentul Anunţ de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al Româniel – partea a VI-a nr.61/29.03.2024.