Începe distribuirea ajutoarelor pentru persoane defavorizate

ajutoare

Primăria Municipiului Târnăveni informează cetăţenii că începând de joi 21 iulie 2016, va începe distribuirea produselor alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015, la depozitul din Piaţa Trandafirilor, nr.10, cu intrare din Str.Şoimilor.
În cadrul POAD 2015 se distribuie câte două cutii sigilate cu conţinut identic, fiecare cutie reprezintă ½ din cantitatea alocată unei persoane. O cutie cântărește aproximativ 8.8 kg şi conţine următoarele:

tabel

Programul de distribuire a produselor este: luni – vineri între orele 08.00 – 14.00 si se face pe baza numerelor de ordine care se eliberează în fiecare zi la ora 07.00.

CATEGORIILE DE PERSOANE CELE MAI DEFAVORIZATE, CARE BENEFICIAZĂ DE AJUTOARE ALIMENTARE DISTRIBUITE ÎN CADRUL POAD 2015 ŞI CARE AU CALITATEA DE DESTINATARI ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) NR.223/2014 SUNT:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;
f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război , precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit.a) – g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane sunt, după caz:
a) pentru categoriile de persoane menţionate la art.3 alin.(1) lit.a) şi b): dispoziţia scrisă a primarului/decizia de plată sau mandatul poştal;
b) pentru categoriile de persoane menţionate la art.3 alin.(1) lit.c): carnetul de şomer vizat la zi sau mandatul poştal, respectiv orie alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, sau adeverinţă eliberată de serviciile deconcentrate ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care atestă înregistrarea persoanei ca şomer, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
c) pentru categoriile de persoane menţionate la art.3 alin.(1) lit. d)-f): talonul de pensie sau mandatul poştal pentru plata drepturilor;
d) pentru categoriile de persoane menţionate la art.3 alin.(1) lit.g): certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat;
e) pentru categoriile de persoane menţionate la art.3 alin.(1) lit. h): dispoziţia primarului având anexată fie ancheta socială, fie adeverinţa eliberată de Direcţia generală a finanţelor publice, fie documentul care atestă înscrierea în evidenţa serviciului public de asistenţă socială definit la art. 113 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, ca beneficiar al unor drepturi de asistenţă socială plătite din bugetul local.

– Tabelul nominal cu persoanele defavorizate care beneficiaza de ajutoare alimentare POAD 2015

P R I M A R,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN