RECRUTĂRI PENTRU ACADEMIA DE POLIȚIE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ – recrutează candidaţi pentru admiterea – 2015 în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, şcolile de agenţi de poliţie, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
Facultatea de Poliţie:
– specializarea „Drept”: 65 locuri;
– specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică” – 310 locuri ( 250 pentru Poliţie şi 60 pentru Poliţia de Frontieră), din care 5 locuri pentru romi, 3 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi/etnii;
2. Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina – 500 locuri, din care 5 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi/etnii;
3. Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Septimiu Mureşan” Cluj Napoca – 125 de locuri, din care 3 pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi/etnii;
4. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 4 locuri (numai pentru bărbaţi);
5. Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 80 de locuri, din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
6. Locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne în instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii:
– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 45 de locuri;
– Academia Tehnică Militară – 72 de locuri;
– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 25 de locuri;
– Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – 2 locuri;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 3 locuri;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 38 de locuri;
Activităţile de recrutare a candidaţilor se desfăşoară începând cu data publicării anunţului şi se încheie la data de 29.05.2015 pentru instituţiile de învăţământ superior (precum şi pentru toate instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N şi S.R.I.), respectiv la data de 07.08.2015 pentru şcolile postliceale din cadrul M.A.I..
Recrutarea se realizează, în raport de locul de domiciliu al candidaţilor, înscris în cartea de identitate, potrivit opţiunii acestora.
Pentru a participa la concursul de admitere candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele :
Condiţii legale pentru recrutarea candidaţilor :
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. şi pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti);
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minim 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile, candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m..
Fac excepţie de la prevederile sus menţionate, persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de recrutare:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);
b) să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
c) sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii;
d) sunt apţi psihologic;
e) să aibă vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2015;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă conduită civică şi morală corespunzătoare;
h) să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; să nu fie în curs de cercetare sau judecată;
i) să fi avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7.00;
j) să nu fi repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
k) candidaţii care au calitatea de asociat unic sau participă direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale trebuie să declare pe proprie răspundere că odată cu admiterea sa la această instituţie de învăţământ superior vor renunţa la aceste calităţi;
l) sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat;
m) să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
n) acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;
o) în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.
p) în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora.
De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii nu se acordă derogări.
Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii:
a) tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
b) adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
c) cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii.

Pentru înscriere candidaţii se vor prezenta personal, având asupra lor cartea de identitate, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, din municipiul Târgu Mureş, strada Borsos Tamas, nr. 16, la Serviciul Resurse Umane, în zilele de luni – vineri între orele 08.30 – 15.30, până la data de:
– 29.05.2015 pentru instituţiile de învăţământ universitar (precum şi pentru toate instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N şi S.R.I);
– 07.08.2015 pentru şcolile de agenţi de poliţie din structura Ministerului Afacerilor Interne.

Alte informaţii se pot obţine de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş – Serviciul Resurse Umane, telefon 0265-202412 şi pe site-ul www.politiaromana.ro