Se caută personal pentru recensământ

A N U N Ț
privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării aferente RPL2021, respectiv recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA)

Municipiul Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, P-ţa Primăriei, nr. 7, jud. Mureş, tel/fax 0265/443400, cod fiscal 4323535, reprezentant legal prin PRIMAR – MEGHEȘAN NICOLAE SORIN:
Încheie contract de prestări servicii pentru:
Un număr de 8 RECENZORI pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul Târnăveni.
MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată care va fi comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor : autorecenzarea asistată (ARA): 14.03 – 15.05.2022 LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: Activitatea recenzorilor ARA se va desfășura în următoarele spații amenajate de către UAT Mun. Târnăveni în vederea autorecenzării:
  1. Clubul Pensionarilor nr. 1 – Mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 61
  2. Casa de Cultură „Mihai Eminescu” – Mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 32
  3. Serviciul Taxe și Impozite Locale – Mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 84
  4. Clubul Pensionarilor nr. 2 – Mun. Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr.46, V10
  5. Sediul DAS – Mun. Târnăveni, str. Avram Iancu, nr.160
  6. Sediul DAS – Mun. Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 160
  7. Căminul Cultural Bobohalma – Bobohalma, f.n.
  8. Școala Gimnazială “Vasile Moldovan” – Târnăveni, str. Fabricii, nr. 4
   CONDIȚII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICILOR:
 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete (certificat ECDL, reprezină avantaj);
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistență la stres și lucru sub presiune;
 • În zonele /comunitățile cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii în teren;
 • Expertiză în domeniul statisticii, al administrației publice, experința de operator statistic sau ca personal RGA (recensământ general agricol), reprezintă avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:
Atribuțiile Personalului De Recensământ, respectiv recenzori ARA sunt conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 145/2022, privind modificarea și completarea H.G. nr. 1071/2020, pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:

 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore/zi (până la sfârșitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbăta și/sau duminica) și în zilele de sărbători legale.
  PROGRAMUL DE LUCRU:
  Luni – Vineri: 16:00 – 20:00, cu excepția spațiului amenajat la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale, care va fi: 13:00 – 20:00
  Sâmbătă – Dumininică: 08:00 – 20:00, conform unui program stabilit de recenzorul ARA în funcție de solicitările persoanelor pentru asistare la autorecenzare.
  Cererile de înscriere în lista de candidați ca recenzori ARA se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Târnăveni până la data de 18.02.2022, ora 12:00 și vor fi însoțite de documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație și indicate în anunț.
  Modelul cererii de înscriere este cel atașat prezentului anunț.
  PRIMAR,
  MEGHEȘAN NICOLAE – SORIN

MODEL
Cerere de înscriere în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării aferente RPL2021, respectiv recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA)

Subsemantul ___________________________________________________, domiciliat în _________________________________, str. ____________________, nr. ______, bl.___, apt. _____, posesor al C.I./B/I. seria ______, nr. _____________, tel. _______________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea ca RECENZOR ARA, pentru a presta servicii de recensământ în cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI.
Menționez că am luat cunoștință de condițiile generale și specifice din anunțul Primăriei privind înscrierea candidaților pentru persoanal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu.
Acord privind datele cu caracter persoanal:
Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter persoanal în scopuri statistice și  de cercetare.
Declar pe propria răspundere ca datele furnizate în această cerere sunt adevărate.
Anexez documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație și indicate în anunț, după cum urmează: ________________________________________________ .

Data: _____
Semnătura: ___

One thought on “Se caută personal pentru recensământ

 • 12 februarie 2022 la 18:58
  Permalink

  Aveti atatia consilieri care stau degeaba

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.