SE PRIMESC CERERILE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE

Primăria municipiului Târnăveni primește cererile de ajutor pentru încălzirea locuinței 2014/2015. Actele necesare sunt următoarele:

1.Cererea și declarația pe propria răspundere (tip)-este însoțită de documente doveditoare privind componența familiei și veniturile relizate de membrii acesteia;

2.Componența familiei se dovedește cu următoarele acte (în copie):
-copie după actul de identitate al membrilor familiei: soțul, soția, copiii, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, dar care au același domiciliu sau reședință și/sau care locuiesc și se gospodăresc împreună, și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere-domiciliul sau reședința trebuie să corespundă cu locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate (mutație, flotant) adresă identică cu cea înscrisă pe factura de gaz/factura de energie electrică, conform ajutorului solicitat pentru locuința respectivă
-copii după certificatul de naștere al membrilor de familie care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
-copie după certificatul de deces al soțului/soției (a persoanei menționată pe factură)
-copie după hotărârea judecătorească privind încredințarea copilului spre creștere și educație sau după caz hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind plasamentul copilului;
-copie contract de închiriere sau comodat dacă solicitantul nu este din familia proprietarului locuinței și/sau este altă persoană decât cea înscrisă pe factură, adeverință de la asociația de proprietari/locatari unde este cazul;
-factură de gaz/factură de energie electrică, conform ajutorului solicitat;

3.Veniturile realizate de membrii familiei să fie până la 615 lei/persoană și se dovedesc prin:
-adeverință de venit din partea angajatorului, cuprinzând salariul net pe luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă unde este cazul);
-cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii;
-cupon alocații și indemnizații sau orice act doveditor din care să rezulte venitul obținut din orice tip de beneficii sociale;
-adeverință eliberată de Administrația Financiară pentru anul 2013;
-adeverință eliberată de Serviciul Impozite și Taxe locale;
-adeverință eliberată de compartimentul agricol;
-după caz alte acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.

Toate aceste acte se depun la Primăria municipiului Târnăveni, compartiment asistență socială, camera 32 pentru verificare și înregistrare.
ATENȚIE-se vor efectua verificări , anchete sociale, privind veridicitatea datelor înscrise în declarație pe propria răspundere!

Declararea unui număr mai mare de membrii de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals sau înșelăciune, după caz și se pedepsește
potrivit dispozițiilor codului penal.

Anexa 1 – Anexa 1 – cerere CU UDE-3

Anexa 3 – Anexa 4 – lista bunuri