Se primesc cererile pentru ajutorul de încălzire

primaria-tarnaveni

Primăria municipiului Târnăveni primește cererile de ajutor pentru încălzirea locuinței 2016/2017. Actele necesare sunt următoarele:

1.Cerere şi Declaraţie pe propria răspundere(tip) – este însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;
2.Componenţa familiei – se dovedeşte cu următoarele acte în copie şi original:
-copie după actul de identitate al membrilor familiei: soţul, soţia, copiii, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, dar care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere – domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate(mutaţie,flotant), adresă identică cu cea înscrisă pe factura de gaz/factura de energie electrică, conform ajutorului solicitat pentru locuinţa respectivă;
-copii după certificatul de naştere ale membrilor de familie care nu au împlinit vârsta de 14 ani ;
-copie după certificatul de deces al soţ/soţie(a persoanei menţionată pe factură);
– copie după hotărârea judecătorească privind încredinţarea copilului spre creştere şi educaţie
sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului privind plasamentul copilului;
-copie contract de închiriere sau comodat dacă solicitantul nu este din familia proprietarului locuinţei şi/sau este altă persoană decât cea înscrisă pe factură, adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari, unde este cazul;
– factură de gaz / factură de energie electrică, conform ajutorului solicitat .
ATENŢIE: Toate cărţile de identitate ale persoanelor menţionate în Cerere şi Declaraţie pe proprie răspundere(tip), trebuie prezentate şi în original pentru verificarea acestora!
3.Veniturile realizate de membrii familiei să fie până la 615lei/pers.(1,280 ISR), dovedite prin:
– adeverinţă de venit din partea angajatorului, cuprinzând salariul net pe luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, unde este cazul);
– cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);
– cupon de şomaj indemnizat din luna anterioară depunerii cererii;
– cupon alocaţii şi indemnizaţii sau orice act doveditor din care să rezulte veniturile obţinute;
-adeverinţă eliberată de Administraţia financiară pentru anul 2015;
-adeverinţă eliberată de Serviciul Impozite şi Taxe Locale;
-adeverinţă eliberată de Compartiment Agricol;
-după caz, alte acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.
*Toate actele se depun la Primăria Municipiului Târnăveni, Compartiment Asistenţă Socială, cam.32, pentru verificare şi înregistrare.
ATENŢIE! SE VOR EFECTUA VERIFICĂRI –ANCHETE SOCIALE- PRIVIND VERIDICITATEA DATELOR ÎNSCRISE ÎN DECLARAŢIILE PE PROPRIA RĂSPUNDERE!
CONFORM ORDONANŢEI DE URGENŢĂ NR.70/2011 PRIVIND MĂSURILE DE PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE, CAPITOLUL II –“VERIFICARE ŞI MONITORIZARE”ART.30, ALIN.(5), SE PRECIZEAZĂ, URMĂTOARELE:
“În situaţia în care, cu prilejul verificărilor dispuse de primar sau efectuate de către agenţiile teritoriale, se constată că cele declarate de solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu corespund realităţii şi se apreciază că sunt indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, organul constatator are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală.”.