Se primesc cererile pentru încălzirea locuinţei

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – 2015/2016

Acte Necesare:

1.Cerere şi Declaraţie pe propria răspundere(tip) – este însoţită de documente doveditoare

privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;

2.Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte în copie şi original:

-copie după actul de identitate al membrilor familiei: soţul, soţia, copiii, precum şi alte persoane,

indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, dar care au acelaşi domiciliu sau

reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, şi sunt luate în calcul la stabilirea

cheltuielilor de întreţinere – domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locuinţa situată la

adresa înscrisă în actele de identitate(mutaţie,flotant), adresă identică cu cea înscrisă pe factura

de gaz/factura de energie electrică, conform ajutorului solicitat pentru locuinţa respectivă;

-copii după certificatul de naştere ale membrilor de familie care nu au împlinit vârsta de 14 ani ;

-copie după certificatul de deces al soţ/soţie(a persoanei menţionată pe factură);

– copie după hotărârea judecătorească privind încredinţarea copilului spre creştere şi educaţie

sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului privind plasamentul copilului;

-copie contract de închiriere sau comodat dacă solicitantul nu este din familia proprietarului

locuinţei şi/sau este altă persoană decât cea înscrisă pe factură, adeverinţă de la asociaţia de

proprietari/locatari, unde este cazul;

– factură de gaz / factură de energie electrică, conform ajutorului solicitat .

ATENŢIE: Toate cărţile de identitate ale persoanelor menţionate în Cerere şi Declaraţie pe

proprie răspundere(tip), trebuie prezentate şi în original pentru verificarea acestora!

3.Veniturile realizate de membrii familiei să fie până la 615lei / persoană, şi se dovedesc prin:

– adeverinţă de venit din partea angajatorului, cuprinzând salariul net pe luna anterioară

depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, unde este cazul);

– cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);

– cupon de şomaj indemnizat din luna anterioară depunerii cererii;

– cupon alocaţii şi indemnizaţii sau orice act doveditor din care să rezulte veniturile obţinute;

-adeverinţă eliberată de Administraţia financiară pentru anul 2014;

-adeverinţă eliberată de Serviciul Impozite şi Taxe Locale;

-adeverinţă eliberată de Compartiment Agricol;

-după caz, alte acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.

*Toate aceste acte se depun la Primăria Municipiului Târnăveni, Compartiment Asistenţă

Socială, cam.32, pentru verificare şi înregistrare.

ATENŢIE! SE VOR EFECTUA VERIFICĂRI –ANCHETE SOCIALE- PRIVIND

VERIDICITATEA DATELOR ÎNSCRISE ÎN DECLARAŢIILE PE PROPRIA RĂSPUNDERE!

PERIOADA SEZONULUI RECE, CAPITOLUL III -DISPOZIŢII FINALE, SE PRECIZEAZĂ, URMĂTOARELE:

“ART.32. – DECLARAREA UNUI NUMĂR MAI MARE DE MEMBRII DE FAMILIE SAU

A UNOR VENITURI MAI MICI DECÂT CELE REALE, ÎN SCOPUL VĂDIT DE A OBŢINE

FOLOASE MATERIALE NECUVENITE, CONSTITUE INFRACŢIUNE DE FALS, UZ DE

FALS SAU ÎNŞELĂCIUNE, DUPĂ CAZ, ŞI SE PEDEPSEŞTE POTRIVIT DISPOZIŢIILOR

CODULUI PENAL”.